Veelgestelde vragen

Geld

Verschillende investeerders zoals de bank en aandeelhouders maken deze herontwikkeling mogelijk. De provincie Noord-Brabant, de gemeente Oss zijn nu nog aandeelhouder van Pivot Park en zijn daardoor belangrijke pijlers.

Organisatie

Er wordt zowel ruimte gecreëerd voor startende farmaceutische bedrijven als voor (middel-) grotere farmaceutische bedrijven. Het gebouw Grizzly biedt ruimte voor bedrijven die al op Pivot Park gevestigd zijn en voor bedrijven van buiten Pivot Park. Het gebouw Racoon dient als een soort ‘kraamkamer’ van het Pivot Park waar ook onderwijs zal gaan plaats vinden. Het gebouw Panther is een gebouw voor één bedrijf, te weten Pharming NV.
De herontwikkeling van Pivot Park gebeurt in samenspraak met zowel de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Oss en de bedrijven die gehuisvest zijn op het Pivot Park. Omwonenden worden middels burenavonden en de BouwApp op de hoogte gebracht van de vorderingen. Voor het ontwerp van gebouwen is een team van deskundigen gecontracteerd, te weten o.a.: een architect, een constructeur, een installatieadviseurs, een bouwkostendeskundige en een projectmanager.

Tijd

Vanaf zomer 2021 zal de bouw van het gebouw Panther aanvangen en naar verwachting wordt het gebouw opgeleverd in het derde kwartaal in 2022. De bouw van Grizzly zal in Q4 2021 dan wel Q1 2022 starten. Het gebouw wordt opgeleverd in het derde kwartaal van 2023.
De herontwikkeling zal zeker vanaf heden nog een jaar of 10 in beslag nemen. Nieuwbouw is afhankelijk van de vraag vanuit de markt. We gaan dus geen gebouwen neerzetten als er geen vraag naar is.

Informatie

Via updates op de webpagina joinpivotpark.com/bureninfo en bijeenkomsten zullen wij u periodiek op de hoogte brengen/ houden van de voortgang van de projecten. Ook kunt u de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot de bouw van de ontwikkelingen vinden via ‘de Bouwapp’. Langs deze weg kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. Voor verdere informatie over het gebruik van de Bouwapp, zie vraag 2.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

  • Ga naar de Appstore of Google Play om de app gratis te downloaden.
  • Zoek in de app naar ‘Pivot Park’
  • Open het project en klik op ‘volgen’
  • Selecteer betreffende doelgroep

Kwaliteit

Het ondersteunt het verhaal rondom een centraal hart, het aanbrengen van een orthogonale lijnenstructuur en veel groen. Het is echter niet in beton gegoten. Er zal op detailniveau nog wel wat geschoven worden. Uitgangspunt is daarnaast dat het masterplan werkbaar is. De gemeente en de Provincie ondersteunen als aandeelhouder de ontwikkeling.
De meeste groei zal plaatsvinden door verdichting, dus het efficiënter benutten van de ruimte. Maar Pivot Park kijkt naar kansen in de omgeving. Naast nieuwbouw zal het oude gebouw RE gesloopt worden. Per saldo komen er meer mensen te werken op het Pivot Park.
Tijdens de bouwperiode zal er bouwverkeer zijn. De intensiteit en precieze locatie hiervan verschilt per fase van het project. Op verschillende plaatsen op het terrein wordt werkruimte voor aannemers ingericht. Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar de Bouwapp.

De herontwikkelingstijd zal gefaseerd plaatsvinden en duurt tot circa 2030. Tijdens de bouwperiode van specifieke nieuwbouw wordt onder andere bouwmateriaal aangevoerd, een bouwplaats ingericht en gebouwd. De bouwperiode voor Grizzly en Panther duurt tot circa 2023. Of er na die periode bouwoverlast voor u zal zijn is nog niet bekend en hierover wordt u op de hoogte gehouden.

 

In verband met de werkzaamheden van de bestaande huurders op de campus is het heel belangrijk de trillingen en overlast tot een minimum worden beperkt. Aan de hand van metingen wordt dit gecontroleerd. Overige overlast wordt zo veel mogelijk beperkt. Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar de Bouwapp.

Hierbij moet gedacht worden aan: de verbetering van de uitstraling van het park, een hoger gebruikscomfort voor de gebruikers, hogere duurzaamheid van de gebouwen waardoor ook de energielasten lager zullen zijn. Daarnaast zullen we door uitbreiding ook meer werkgelegenheid kunnen aantrekken.
Er is een masterplan en een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Die dienen als basis voor de toekomstige ontwikkelingen. Toekomstige nieuwe ontwikkelingen worden hier aan getoetst.
Pivot Park wil groeien, nog aantrekkelijker worden voor nieuwe en bestaande huurders, de gebouwen verduurzamen en de kwaliteit van het vastgoed verbeteren. Hiermee versterkt het ook de regiofunctie van Oss. Innovatie en werkgelegenheid zijn de belangrijkste pijlers voor de ontwikkelingen op het Pivot Park. Om deze doelstelling te kunnen realiseren is het noodzakelijk om de herontwikkeling door te zetten. Dit past zowel binnen de plannen van de provincie als van de gemeente. Wat we wel kunnen doen is in overleg gaan over hoe we de herontwikkeling met zo min mogelijk overlast voor jullie kunnen laten verlopen.
De “artist impression” afbeeldingen en video geven een goed beeld van hoe we nu denken het Pivot Park vorm te geven voor de toekomst. Het lijkt er dus op dat er geen hoogbouw voor jullie huizen geplaatst zal worden met zonlichtverlies als gevolg.
Er zal met de toename van het aantal vierkante meters kantoor/ lab ook een extra toestroom van medewerkers zijn. Doelstelling is om mensen zoveel mogelijk via openbaarvervoer te laten komen. In de komende periode gaan we het mobiliteitsvraagstuk nader onderzoeken.
In de plannen zoals we die hebben gepresenteerd zijn er extra parkeervoorzieningen ingetekend. Deze plannen zijn echter nog in een zeer vroegtijdig stadium. Het is nog niet bekend hoe en of er extra parkeervoorzieningen gerealiseerd worden bij het Pivot Park.
De nieuwe gebouwen zullen voldoen aan de eisen van BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw).. De gebouwen zijn zeer goed geïsoleerd en de installaties zullen zeer zuinig zijn. Doelstelling is om gebruik te maken van zonnepanelen en warmte koude opslag (in de bodem).

Pivot Park heeft contact opgenomen met de Gemeente Oss. De Gemeente is volledig geïnformeerd over de klachten van de buurt omtrent het verkeer bij de Action en heeft dit in behandeling. De Gemeente Oss zal voorgenomen maatregelen tijdig communiceren met de buurt en Pivot Park.

Het masterplan dat begin 2019 is opgesteld heeft geen formele status. Het Masterplan is een idee hoe het park er straks zou kunnen uitzien zonder dat we rekening houden met de daadwerkelijke grenzen.

Op dit moment zijn er op geen enkele wijze concrete plannen om onze huidige parkeerplaats anders in te richten. Dit heeft te maken met het feit dat ondertussen Pivot Park het terrein van de tegenovergelegen houthandel heeft aangekocht (dit stond niet in het originele masterplan). Daarmee heeft Pivot Park voorlopig voldoende extra parkeerplaatsen om het bouwverkeer van de aannemers te kunnen accommoderen.

Uiteraard zal Pivot Park het initiatief nemen om de eerste versie van het Masterplan te herzien zodat parkeren / spelen / groen kunnen combineren waardoor er een win-win voor ons allemaal zou kunnen ontstaan, mocht er een herinrichting van de parkeerplaats wenselijk zijn.